środa, 2 lipca 2014

Dług Ordona - Kto za to zapłaci?

Redakcja InfoNowaDęba.pl przyjrzała się dokładnie dokumentom dotyczącym stanu finansowego gminy Nowa Dęba. Jako źródła wszelkich danych liczbowych użyto sprawozdań z wykonania budżetów z lat 2000-2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

Stan na 31 grudnia 2013 roku
Dochód gminy w 2013 roku: 52 797 140,78 zł
Wydatki gminy w 2013 roku: 59 192 550,58 zł
Zadłużenie gminy na koniec 2013 roku: 22 101 515,01 zł


Tab.1.Podział zadłużenia gminy Nowa Dęba

tab1

Wyk.1. Struktura zadłużenia gminy ze względu na cel pożyczki lub wykresu

wyk1

Historia

Tab.2. Zestawienie kredytów do spłaty w latach 2000-2013

tab2

Wyk.2. Kredyty pozostałe do spłaty na koniec roku

wyk2

Wyk.3. Roczne raty kredytów spłacane w latach 2000-2013

wyk3

Wyk.4. Roczne odsetki od kredytów w latach 2000-2013

wyk4

Wyk.5. Łączna suma wydatków na kredyty (raty + odsetki) w latach 2000-2013

wyk5

Przyszłość

Tab.3. Rozłożenie spłaty zadłużenia na przyszłe lata

tab3

Wyk.6. Wysokość rat rocznych spłacanych w latach 2015-2025 przy założeniu niezaciągania nowych kredytów i pożyczek

wyk6

Wyk.7. Planowane zadłużenie na koniec każdego roku w latach 2015-2025 przy założeniu nie zaciągania nowych zobowiązań finansowych

wyk7

Ilość kadencji spłacania długu Ordona przy założeniu niezaciągania nowych zobowiązań: 3

Kot Krzysztof
———————————————————————————————-